יומן פעילות - שוטף
הסכמים קואליציוניים בלתי חוקיים בעליל, לכאורה, שנערכו ע"י דובי כהן מועמד לתפקיד ראש עיריית אילת
13/11/2018

יו"ר המועצה הציבורית שליד אומ"ץ ויו"ר התנועה פונים ליועץ המשפטי לממשלה להתערב לאלתר בבדיקת העניין שבנדון כדלקמן:


1.    ביום 12.11.2018 הוגשה על ידי סיעת כיוון חדש בראשות מאיר יצחק הלוי עתירה לוועדת הבחירות וזאת עקב הפרת דובי כהן המועמד לראשות העיר את הוראות חוק הרשויות המקומיות(בחירות) תשכ"ה 1965 הקובע חובת פרסום ההסכמים תוך 3 ימים מחתימתם ולכל המאוחר 48 שעות ממועד הבחירות. להלן הוראות הסעיף: 
"פרסום הסכמים (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1995
45א.  (א)  נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות  שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:
(1)   בחירת ראש רשות מקומית;
(2)   הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית;
(3)   צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה;
(4)   מינוי סגן ראש המועצה,
ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי הענין, והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם".


2.    בעקבות העתירה שדרשה חשיפת המסמכים הומצאו ההסכמים הקואליציוניים אותם ערך דובי כהן המועמד לבחירות. 

 

3.    מקריאת ההסכמים עולה, כי ההסכמים הינם בלתי חוקיים ולכן אין להם כל תוקף ו/א נפקות, היות והמדובר על הסכמים הנגועים בשוחד בחירות של ממש ואשר מכילים חלוקת משרות  בשכר וזאת כנגד תמיכה פוליטית. 

 

4.    כך, במסגרת ההסכם  מיום 5.11.2018 שצדדים לו הם דובי כהן וסיעת מהפך מצד אחד וסיעת הצעירים, סיעת ים וסיעת אחדות נקבע כדלקמן: 

4.1    בהואיל השני נקבע מפורשות כי הצדדים מסכימים שדובי כהן היה מועמד המומלץ על ידם וזאת במסגרת הסיבוב השני שנערך. יצוין, כי סיעת ים וסיעת אחדות תמכו במאיר יצחק הלוי סיבוב הראשון ואף במערכות הבחירות הקודמות. 

4.2    בסעיף מטרות ההסכם נקבע, כי מטרת ההסכם הינה הקמת קואליציה ושותפות בין הצדדים. 

4.3    בהמשך לסעיפים הכלליים הוספו סעיפים ספציפיים המתייחסים ל"חלוקת השלל" בין השותפים לקואליציה וזאת בדרך של מינוי בעלי תפקידים בשכר- דבר אשר מנוגד להוראות החוק, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והפסיקה. 

4.4    כך מסכימים הצדדים, כי דובי כהן ימנה את מנכ"ל חכ"א (ותפקידים דומים) – מנכ"ל תאגיד עירוני הינו מינוי הכפוף להליך שוויוני ואסור להבטיח אותו במסגרת הסכם פוליטי. 

4.5    כך נקבע כי מתן בארי יקבל את תיק התיירות לרבות מינוי מנכ"ל התאגיד וכן מנהל התפוח - תפקידים בשכר שהינם כפופים למכרז ולכל הפחות לחובת הליך שוויוני ושאסור להבטיח אותם במסגרת הסכם קואליציוני. 

4.6    כך בהסכם בין דובי כהן וסיעת הצעירים וסיעת "אילת מחשבים מסלול מחדש" בראשות מומי ביטון מיום 7.11.2018 חוזרים הצדדים על דרישתם להבטחת תפקידים בשכר לסיעות השונות לרבות תפקיד מנכ"ל חכ"א וכד' לדובי כהן ולמומי ביטון את ניהול אגף התרבות. 

4.7    הנה כי כן, לפנינו הסכם פוליטי המגיר חלוקת משרות וזאת לקדנציה הקרובה, כאשר הצדדים מסכימים, כי יפעלו במאוחד, תוך שילוב מטות לבחירת דובי כהן לתפקיד ראש העירייה ולאחר מכן במסגרת ניהול העירייה , יזכו נציגי הסיעות למינוי נושאי משרה בשכר – ממש כך!. 

 

5.    מנכ"ל חברה עירונית ימונה על ידי דירקטוריון החברה ובתנאי שהמועמד עמד בתנאי הסף. בדומה, יו"ר תאגיד מים עירוני צריך לעמוד בהוראות סעיף 60 לחוק תאגידי מים וביוב ועל פי שהוצג, יניב חנו כלל אינו עומד בתנאי הכשירות. מינוי עובדים בעירייה כמנהל אגף, כפוף להליך מכרז פומבי. 

 

6.    הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1911 קובעת כי אין לעשות שימוש פוליטי כדי להבטיח משרה או טובת הנאה אחרת בתמורה לתמיכה בבחירות. הבטחת טובת הנאה אישית במסגרת הסכם פסול מיסודה ובהתקיימה , יהווה הדבר עבירה פלילית. בהתאם להנחיית היועמ"ש לממשלה נקבע, כי האיסור על הבטחת משרה ציבורית בהסכם קואליציוני הוא גורף וכאמור יהווה עבירה פלילית.

 

7.    בהתאם לפס"ד בה"פ(חי) סבג נ' פרומר ורע"א 3055/05 פרומר נ' סבג נקבע, כי הבטחת משרות מהווה שוחד  בחירות, כי הסכמים הנגועים בשוחד בחירות הינם פסולים מיסודם ולא חוקיים, כאשר במקרה זה בית המשפט המחוזי פסל את תוצאות הבחירות והורה על בחירות חדשות, כאשר מנגד אף נפתחה חקירה פלילית והוגש כתב אישום פלילי  נגד מר פרומר. 

 

8.    גם בבג"צ ז'רזבסקי הבהיר בית המשפט כדלקמן: 

"כאשר איש ציבור ממנה עובד בשירות הציבורי על פי שיקולים זרים של אינטרסים פוליטיים- מפלגתיים, מינוי כזה פסול הוא ויש בו משום מעילה באמון של הציבור...."

9.    היועץ המשפטי לממשלה אף נבהיר במסגרת הנחייה מס' 1.1911 : 

"לסיכום, יש להבהיר, כי לא ניתן להבטיח במסגרת הסכם פוליטי ובכלל, כי אדם מסויים ימונה להיות עובד ציבור וזאת אם ההבטחה נוקבת בשם המשרה, בין אם מדובר בתיבה כללית, שעוסקת "בתפקיד בשכר" , "תפקיד ביצועי", "תפקיד ניהולי" וכיוצא בזאת. כל שניתן להסדיר במסגרת הסכם פוליטי הוא חלוקת תפקידי נבחרי הציבור וגם כאן חוקיות ההסכם מותנית בשיקולים שעמדו ביסוד ההבטחה".


 


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.