יומן פעילות - שוטף
התנהלות לא תקינה של המועצה להשכלה גבוהה
12/11/2017

יו"ר תנועת אומ"ץ, פליצ'ה פלד וחבר המועצה הציבורית, עו"ד יצחק מינא פונה לכבוד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא בנושא התנהלות לא תקינה של המועצה להשכלה גבוהה במכתב המפורט מטה:

 

"אנו מתכבדים לפנות אליך ולהביא לידיעתך בכל חומרתו את הנושא הבא:
1.    כפי שידוע לך תנועת אומ"ץ פועלת ללא לאות למען צדק חברתי, משפטי, חינוכי ורפואי.

2.    נתגלתה לנו סדרת אירועים לא תקינים שבוצעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה (להלן:"המל"ג") והוועדה לתכנון ותקצוב (להלן:"ות"ת").

3.    המל"ג סטתה באופן מובהק ממדיניותם, וכן לא פעלה באופן תקין בעניין המתווה שנחתם בין הקריה האקדמית אונו (להלן:"הקריה האקדמית")  לבין מכללת הכרמל באמצעות המפרקת הזמנית עוה"ד שירלי יפרח (להלן:"המפרקת הזמנית").

4.    מכללת הכרמל בחיפה אשר הוקמה לפני מספר שנים נקלעה לקשיים כלכלים ונפתחו הליכי הקפאת הליכים במסגרתם ניתן צו הקפאת הליכים ומונתה המפרקת כאמור.

5.    המפרקת פעלה למציאת מוסד אקדמי שיקלוט את הסטודנטים למשפטים על מנת שיוכלו לסיים את התואר שהתחילו וכן יקבלו תמורה לתשלום.

6.    נראה כי המפרקת הזמנית, לאחר שפנתה למספר מוסדות, הגיעה להסכם עם מכללת נתניה לפיו המכללה תקלוט את הסטודנטים ותפעיל את השלוחה בחיפה. המל"ג מצא לנכון שלא לאשר את המתווה שנחתם עם מכללת נתניה ודחה את ההסכם.

7.    לאחר מכן, נחתם הסכם בין מכללת הכרמל לבין הקריה האקדמית, אחרי מו"מ בינם לבין המפרקת הזמנית,  שהוגש לביהמ"ש המחוזי. העתק ההסכם מסומן כנספח א'

8.    מההסכם שנחתם עולה כי בין הצדדים הוסכם על כך שהקריה האקדמית תכנס בנעליה, תנהל ותפעיל את מכללת הכרמל כשלוחה ותו לא.

9.    באותו יום,התקיים דיון בו השתתפו המל"ג והות"ת בעניין ההסכם שנחתם, שם ההסכם נדחה על הסף והובעה התנגדות נחרצת לקיום לימודים מטעם הקריה האקדמית בקמפוס בחיפה, כיוון שקיים בהם הפחד שהדבר יהווה תקדים וסטייה קיצונית ממדיניות המל"ג שאומרת שאין מקום לאשר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, שבו נמצא לב הפעילות האקדמית. החלטת הות"ת בעניין המתווה מצורפת כנספח ב'.

10.    עוד מהחלטת הות"ת : ".. הלימודים בשלוחה שמחוץ לקמפוס הראשי נופלים ברמתם האקדמית לעומת לימודים המתקיימים בקמפוס הראשי של המוסד."

11.    אומנם, משיקולים מיוחדים ורק כאשר קיימת הצדקה לכך, ישנה אפשרות לחריגה מהכללים, אבל בגלל שמדובר בקריה האקדמית שכבר קיבלה אישור לקיום לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים וכן בנתניה לתקופה מוגבלת, הדבר יהפוך את הקריה האקדמית למוסד בעל פריסה גיאוגרפית רחבה ואף כלל ארצית.


12.    הות"ת ציין שלא ניתן להתעלם משלל הבעיות שהמתווה מעורר. הבדיקה בעניין מצריכה מספר חודשים " מצב שבו לא נמצא בידה זמן לבדוק ולשקול את פרטי הדברים באופן הראוי וכפי שמקובל במקרים כאלה".

13.    מדובר בעניין חסר תקדים תוך סטייה קיצונית ממדיניות המל"ג. הדבר מנוגד לאינטרס הציבורי.

14.    זאת ועוד - בימים האחרונים פורסמו בערוץ 10 סדרת תחקירים על הקריה האקדמית אונו, שם נאמר כי היא מחלקת תארים ב"סיטונאות" בגיבוי מלא ובידיעתם של המל"ג . סטודנטים מתקבלים ללימודי תואר אקדמאי ללא מיון וללא תנאי קבלה בסיסיים. 

15.    עוד עניין שפורסם - סטודנטים מהמגזר הערבי בלבד נשלחים ללמוד בסניף נפרד של הקריה האקדמית אונו באור יהודה, שכן לא קיבל את אישור המל"ג. ההפרדה מתבצעת באופן יזום על ידי הקריה האקדמית אונו.

16.    הקריה האקדמית אף פעלה בניגוד להחלטת המל"ג לא מעט פעמים לדוגמא, פעלה להקמת שלוחות ביישובים ערביים, אף שלא נתקבל אישור המל"ג לכך.

17.    ביום 28.9.17, הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה "הודעת עדכון מטעם המועצה להשכלה גבוהה" בה המל"ג מודיע ומעדכן את ביהמ"ש שההסדר אינו מקובל עליה ושאין באפשרותה לאשר אותו. מצורף כנספח ג'.

18.    יש לציין – שבמשך כל הזמן וכל ההתדיינויות לא דובר כלל על הקמת קמפוס אקדמי ביישוב ערבי.

19.    ביום 2.10.17 התקיים דיון בביהמ"ש בנוכחות כל הצדדים שבו המל"ג ממשיך ומתנגד להסדר בין מכללת הכרמל לבין הקריה האקדמית. מצורף כנספח ד'.

20.    ביום 4.10.17 ולאחר יומיים בלבד (!!!) , ללא כל הודעה מוקדת, בהפתעה ובמחטף המל"ג הופך את דעתו ב180 מעלות, מאשר וחותם על ההסכם שהוצע  ומגיש הודעת עדכון ובקשה לאישור ההתקשרות עם הקריה האקדמית אונו (אותו הסכם שעד אותו יום התנגד אליו בצורה נחרצת). הודעת הצדדים מיום 4.10.17 מצורפת כנספח ה'.

21.    בנוסף ובאותה הודעה, קיבלה הקריה האקדמית אונו אישור לפתיחת קמפוס אקדמי לא מתוקצב ביישוב ערבי שעליה לפתוח בתוך שנה לכל היותר. וזאת מבלי שישתמע שאומ"ץ נגד הקמת הקמפוס ביישוב ערבי.

22.    הייתכן שהמל"ג בתוך יומיים מחליט לשנות את דעתו בצורה כה מפתיעה? כיצד פתאום הוחלט על הקמת קמפוס ביישוב ערבי?  מסתמן כי מישהו התערב בדרך לא חוקית ופעל לאישור ההסכם.

23.    13 מחברי המל"ג החליטו לפנות במכתב לפרופ' אדו פרלמן (סיו"ר מל"ג), פרופ' יפה זילברשץ (ראש ות"ת) ועו"ד יעל טור כספא (יועמ"ש) , בו הם מלינים על הבעייתיות ב"פרשת ההצבעה הלילית" תוכנה ואופן התנהלותה, ודורשים טיפול מהיר ובירור מיידי של מה שהתרחש על מנת להבטיח התנהלות תקינה בעתיד. המכתב מצורף ומסומן כנספח ו'

24.    במכתב הם מתארים את תוכן ההחלטה שהתקבלה ועל הדרך שבה התקבלה.

25.    על יחסי מל"ג-ות"ת נאמר: "אופן הטיפול הבעייתי בפרשת "כרמל" והליקויים שנתגלו מחדדים את הצורך לשפר את מנגנון קבלת ההחלטות המשותף לשני הגופים... נבקש לקיים בהמשך אך בהקדם דיון יסודי ועקרוני ביחס בין הגופים.

26.    מבדיקה שנערכה על ידנו עולה כי לא קיים במל"ג-ות"ת נוהל אישור טלפוני  או דוא"ל, כך שעניין זה כשלעצמו פוסל את ההחלטה שהתקבלה ואת ההסכם שנחתם.

27.    מדובר בהתנהלות מבזה, לא תקינה ולא חוקית של המל"ג באופן חמור ביותר המצריך בדיקה מיידית.

28.    התגלה כי אחד מחברי ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שלח ביום 27.10.17 לסיו"ר המל"ג ולכל חברי המל"ג מכתב ערעור על החלטת המל"ג לאפשר לקריה האקדמית אונו לפתוח קמפוס בישוב ערבי, תוך העלאת חשדות בנוגע להתנהלות השערורייתית ומבקש לבטל את ההחלטה על הקמת קמפוס ביישוב ערבי.  העתק המכתב מיום 27.10.17 מצורף ומסומן כנספח ז'

29.    לפני מספר ימים ביום 2.11.17 פורסמה כתבה בעיתון "הארץ" שכותרתה " חברים במועצה להשכלה גבוהה מבקרים בחריפות החלטה לילית חריגה להרחיב מכללה פרטית". בכתבה מספרים על הצעד היוצא דופן של חברי המל"ג ועל ההחלטה שהתקבלה ב"הצבעה אלקטרונית", חפוזה וללא דיון אשר סתרה עמדה שגובשה כמה ימים קודם לכן. לא רק שקיבלו להפעיל את מכללת הכרמל, אלא גם קיבלו היתר לפתוח קמפוס ביישוב ערבי. גם בתחקיר עיתון הארץ מתואר כיצד העמדה המקצועית השתנתה מקצה לקצה. הכתבה מצורפת ומסומנת כנספח ח'.

30.    נוסף על כך, פרופ' דודי שוורץ שהועסק עד מרץ 17 בקריה האקדמית בתפקיד רקטור הקריה, ולפי הנתונים קיבל שכר של כ- 2.5 מילון ₪ בשנה (!!!). דבר שלא יאומן. שסיים את תפקידו בקריה האקדמית, שר החינוך (שהוא יו"ר המל"ג) מינה אותו כחבר מל"ג כנציג המכללות הלא מתוקצבות, עולה השאלה – האם פרופ' דודי שוורץ היה חלק מההתנהלות עם הקריה האקדמית??  יש לבחון את הנושא לעומק ולטפל בבעיה מהשורש. מצורף כנספח ט'
        
31.    למיטב ידיעתינו, חברי המל"ג הפצירו בדודי שוורץ לעזוב את הישיבה בגלל ניגוד אינטרסים, והוא סרב והתעקש להשאר. הדבר מעלה תהיות נוספות בעניינו של מר דודי שוורץ. 

32.    נראה על פניו שמדובר בהתנהלות לא חוקית בה מעורב גורם ש"דחף" לכל המהלכים. רצף הכשלים של המל"ג תוך סטייה מהחוקים ומהמדיניות שקבע הוא בעצמו, תמוהה וחסר כל ביסוס חוקי. המקרה הוא חמור ביותר. יש לטפל בו באופן מיידי ללא דיחוי. רצף האירועים הנ"ל מעלה שאלות רבות בנוגע להתנהלות המל"ג והות"ת עד כדי כך שחלק מחברי המל"ג עצמם החליטו לפעול כנגד ההתנהלות שתוארה. שערורייה שלא נראתה כמותה. מדובר בהתנהלות שלא יכולה להתקיים בגוף כמו המועצה להשכלה גבוהה שתפקידה להתוות את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה, לשקוד על פיתוח המחקר וההוראה ולקדם איכות ומצוינות . 


נודה לכבודו אם יואיל לקבלנו לפגישת הבהרה."


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.