יומן פעילות - שוטף
חשד להעברת תמיכות כספיות בשווי מליוני ש"ח לעמותת רוח חדשה מגופים עירוניים בירושלים שבשליטת ראש העיר ניר ברקת
10/01/2018

ד"ר שמעון זילברשלג, יו"ר הועדה לתחום השלטון המקומי באומ"ץ פונה ליועמ"ש לממשלה, ד"ר אביחי מנדלביט במכתב בנדון 

כדלקמן:

 

1.    כידוע, ראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת היה ממייסדי עמותת "רוח חדשה" (מספר: 580417939) ואף כיהן כיו"ר העמותה עד היבחרו לראש עיר.

מדיווחי העמותה ברשם העמותות עולה כי עם הבחרו לראש עיר התפטר מר ברקת מתפקיד יו"ר העמותה וקיבל מינוי של "נשיא כבוד" (פרוטוקול מיום 8.2.2009).

ממידע שהגיע לרשותנו (שחלקו פורסם או זמין לציבור) עולים סימני שאלה על טיב קשריו של מר ברקת עם העמותה מאז אותו יום. אנו פונים לכבודו לפתוח בבדיקה מקיפה בסוגיה זו שתבהיר האם התרחשו מאז ועד היום מצבי ניגוד עניינים ביחסי ראש העיר והעמותה והאם נשמרו בשלמותם כללי מינהל תקין.


2.    עיריית ירושלים גורסת כי לא קיים ניגוד עניינים ומבססת את טענתה על פרוטוקול אסיפה כללית של העמותה מיום 4.8.2014 בו נכתב הסעיף הבא:

" 7. ביטול מינוי נשיא העמותה
לאור שאילתה שעלתה בנושא  - חברי האסיפה הכללית מאשרים כי ניר ברקת אינו מכהן         כנשיא העמותה ואינו נושא בשום תפקיד אחר בעמותה-פורמאלי או שאינו פורמאלי. " 

כפי שכבר פורסם בעיתון הארץ מיום 12.5.2017 וממידע נוסף שנמצא ברשותנו עולה כי ברשם העמותות נמצא הפרוטוקול הנ"ל ללא סעיף 7, ויותר מכך חתימתו של מר אמיר אלשטיין, יו"ר העמותה, בפרוטוקול הכולל את סעיף 7 נראית בבירור שונה מהפרוטוקול שברשם העמותות. עובדה זו מעוררת חשד לכאורה כי הפרוטוקול שעליו מבוססת חוות דעת העיריה הוא פרוטוקול ששוכתב על ידי מאן דהוא בזמן מסויים.

3.    בנוסף לסוגיה החמורה לעיל יש לבדוק לגופו של ענין, מהי טענת העיריה והעמותה:
אם בכוונת העיריה והעמותה לטעון כי לראש העיר לא היה מעולם ניגוד עניינים עם העמותה מאז היבחרו לראש עיר, הרי שטענה זו סותרת את הפרוטוקול ב-2009 בו התמנה מר ברקת לנשיא כבוד. בנוסף לכך יש בידינו מידע ברור המראה כי העמותה עצמה הציגה את מר ברקת כנשיא העמותה שנים לאחר היבחרו כראש העיר.  
וגם אם כוונתם לטעון כי רק החל ממועד האסיפה המדוברת מר ברקת הפסיק לכהן כנשיא העמותה אזי יש לבדוק מיידית האם היו ניגודי עניינים בשנים מאז הבחרו לראש עיר ועד מועד האסיפה. 

4.    תנועת אומ"ץ רואה לנכון להדגיש בפני כבודו בכך שקיים חשד סביר כי עמותת "רוח חדשה" מקבלת תמיכות כספיות בשווי של מיליוני ש"ח במצטבר מגופים עירוניים כמו: הרשות לפיתוח ירושלים, החברה העירונית אריאל, עיריית ירושלים ועוד שבראשות כולם עומד ראש העיר מר ניר ברקת ולכן חשובה לציבור בדיקה זו בכדי לוודא שלא נוצרו או יווצרו מצבי ניגוד עניינים.
 
לסיכום, תנועת אומ"ץ פונה לכבודו להורות בהקדם על בדיקת הנושאים שהוזכרו לעיל למען יוסרו הספקות על הנעשה בעבר ולמען תינתנה על ידו הנחיות ברורות לראש העיר באשר ליחסיו בעתיד עם העמותה בכהנו בתפקידו החשוב.


לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.