יומן פעילות - שוטף
הצעת תנועת אומ"ץ לתיקון חוק האשראי לחסרי יכולת פירעון החוב
04/02/2018

עו"ד ורו"ח שלמה טל, חבר הנהלת תנועת אומ"ץ וחבר הצוות החברתי פונה לח"כ עו"ד נורית קורן ומבקש לדעת על נכונותה לפעול לבדיקת כל החיובים שנופחו בהוצאה לפועל כפי המפורט לח"כ איתן כבל מתאריך 4.12.2017 כמפורט להלן:

 

1.    דו"ח ביקורת מיוחד שפרסם מבקר המדינה באפריל 2016 עסק במנגנון גביית חובות בהוצאה לפועל. בסיכום הדו"ח כותב כב' השופט (בדימ') יוסף חיים שפירא כי:

"ממצאי דו"ח זה מצביעים על הצורך לערוך רפורמה יסודית בהליך פתיחת התיקים בהוצאה לפועל, זאת על מנת למנוע פגיעה נוספת ומתמשכת  בחייבים ולמלא בנאמנות את התכלית אשר לשמה הוקמה."

 

2.    כמצויין בדו"ח מבקר המדינה, באוגוסט 2015 עמדו החובות הפתוחים בהוצאה לפועל על יותר מ-650 מיליארד שקלים. החוב המקורי בתיקים אלו עמד על כ-63 מיליארד שקלים. משמעות הדבר הינה כי הריבית, הפרשי הצמדה והוצאות שנוספו לחובות החייבים עמדו על יותר מ-900%. תוספת של 900% לחוב הינה בלתי נתפשת. וורן באפט, המשקיע האגדי, ובכירי גוגל לא מסוגלים להתחרות עם התשואה שמספקת מערכת ההוצאה לפועל. בעידן של ריבית אפסית התשואה המגוחכת לחוב בהוצאה לפועל חריגה אפילו יותר. מסקנת הדברים פשוטה – נשייה בהוצאה לפועל טובה יותר מכל אפיק השקעה.


3.    מי הם אם כך הזוכים השנונים אשר זוכים לתשואות פנומנליות כאלה בחסות מדינת ישראל? ומי הם אלו המשלמים את החובות המנופחים? 


4.    תשובה ברורה לכך מספקת רשות האכיפה והגבייה. כך, קובע הדו"ח השנתי של רשות האכיפה והגבייה לשנת 2016 ("דו"ח 2016") כי לסוף שנת 2016 פתוחים בלשכות ההוצאה לפועל כשני מיליון תיקים וחצי. את התיקים הללו פתחו כ-301,000 אלף זוכים. עם זאת, מרבית התיקים – כ-57% מהם – נפתחו על ידי 205 גופים בלבד. שוב – מאתיים וחמישה גופים מנהלים למעשה את מרבית עבודת לשכות ההוצאה לפועל, נהנים מתשואה פנומנלית וזוכים לשירותי הגביה הנפלאים של מדינת ישראל.


5.    ומיהם אלו שנדרשים לשלם פי עשרה מחובם? כאן עסקינן בכ-609,000 חייבים. כ-90% מתוכם אנשים פרטיים. כ-65% מהתיקים הפתוחים בהוצאה לפועל מתייחסים ל-147,000 חייבים שלהם יותר משישה תיקים (לרבים מהם מעל עשרה תיקים).


6.    ובאשר לייצוג המשפטי – דו"ח 2016 קובע כי למעלה מ-90% מהזוכים מיוצגים על ידי עורך דין. לעומתם – למעלה מ-90% מהחייבים אינם מיוצגים על ידי עורך דין.


7.    בקליפת אגוז – 205 גורמים, מעין "סופר נושים" מפעילים את עיקר מערכת גביית החובות במדינת ישראל, מחייבים הוצאות של 900%, ועיקר פעילותם נעשה מול חייבים שלהם תיקים רבים בהוצאה לפועל. מנתוני רשות האכיפה והגבייה ניתן להניח כי אותם "סופר נושים" מיוצגים על ידי עורכי דין וכי החייבים ברובם אינם מיוצגים.

מהמספרים היבשים של רשות האכיפה והגבייה ומבקר המדינה עולה תמונה טראגית של מאות אלפי חייבים אשר חובם תופח פי עשר ונגבה על ידי מדינת ישראל בעבור 205 "סופר נושים".


8.    יתמה השואל, מדוע טורחים אותם 205 "סופר נושים" לתת אשראי, שירותים או נכסים לאנשים שפתוחים נגדם תיקי הוצאה לפועל. לרשות הנושים, וודאי כאשר מדובר ב"סופר נושים" המנהלים יותר מאלף תיקים בהוצאה לפועל, עומדת מערכת  מידע על פי חוק שירות נתוני אשראי,תשס"ב-2002 ("חוק נתוני אשראי") אשר יוחלף בעוד כשנה בחוק נתוני אשראי, התשע"ו- 2016. המערכת מאפשר כיום, לנושה מוסדי, לבדוק את מצבו של מבקש האשראי, המוצר או השירות ולסרב לספק אשראי, מוצר או שירות לגורם המצוי בהליכים בהוצאה לפועל.
על פי סעיף 28 לחוק נתוני אשראי:
"28. (א) בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי למסור דו"ח אשראי, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), רק למי שמסר הצהרה בכתב על כך שהוא מבקש את נתוני האשראי לצורך קבלת החלטה לאחת המטרות האלה:
(1)    מתן אשראי ללקוח;
(2)    מכירה או רכישה של נכס או שירות;
(3)    התקשרות בענין המחאת זכויות או חובות;
(4)    גביית חובות;
(5)    התקשרות בחוזה שכירות וחידושו;
(6)    התקשרות בחוזה העסקה.
(ב)    בעל רישיון לא ימסור דו"ח אשראי אלא למי שמסר לו את שמו, מענו ופרטי הזיהוי שלו ואם הוא תאגיד - שם התאגיד ומספרו, מען משרדו הרשום ופרטי הזיהוי של מבקש הדו"ח."
 
והנה, באופן תמוה לחלוטין, בוחרים אותם מתי מעט "סופר נושים" לחזור ולספק אשראי, מוצרים או שירותים לגורמים שדגל אדום של חדלות פירעון מתנוסס מעליהם. ואולם, אותם "סופר נושים" מתוחכמים ממשיכים לאפשר לחייבים סדרתיים לצבור חובות על גבי חובות.
    התוצאה עומדת לפנינו – זרוע של מדינת ישראל המטפלת בשניים וחצי מיליון תיקים, שעיקרם מתייחסים ל-205 גורמים שבחרו, מסיבותיהם שלהם, להתעלם מנתוני האשראי של החייבים.


 9.    ברור לחלוטין כי אם תקשיח מדינת ישראל את תנאי הסף לגביה בהוצאה לפועל על ידי אותם "סופר נושים" מתוחכמים, ירדו פלאים החובות בהוצאה לפועל. יחד איתם תפחת הטרגדיה האישית הפוקדת מאות אלפי משפחות שחובן תפח למימדים מפחידים.


10.    אין האמור במכתבי בא לתמוך באי תשלום חובות או בהפרת הסכמים. עם זאת, כאשר מדובר במערכת יחסים לא שוויונית בין גופים חזקים ומתוחכמים המיוצגים בידי עורכי דין לבין גורמים מן השכבות החלשות ביותר באוכלוסיה אשר בדרך כלל אינם זוכים לייצוג משפטי – ברור שעל כנסת ישראל לפרוש את חסותה על החלשים.


11.    ריבית, הפרשי הצמדה הוצאות ואגרות המסתכמות ב-900%, ולו על פני מספר שנים, אינן הגיוניות. ודאי כאשר מדובר בשכבות החלשות ביותר באוכלוסיה. השתת ריבית אפקטיבית בגובה הכפול מריבית הפריים הבנקאית מהווה קנס די והותר לחייבים, מעניקה תשואה יפה לנושים ומאפשרת לחייבים לפרוע את חובם.


12.    באופן פרדוקסלי, המצב לפיו פועלת המדינה כגובה עבור 205 "סופר נושים" מחייב את המדינה לספק סיוע סוציאלי למאות האלפים שנלכדו בחובות שתפחו מעל יכולתם. זרוע אחת של המדינה גובה כספים ואילו הזרוע האחרת תומכת במשלמים.

תכלית ההצעה היא שילוב המרכיבים הבאים :-  

א. בקרה שיפוטית שתתרום לריסון עושק חסרי יכולת  הפירעון.      ב. הטלת אחריות גם על הנושים.                                                         ג. ריסון ריביות הנשך הסותרת את תרבות ישראל ומהווה פגיעה חמורה בשכבות החלשות.

                                
13.    אשר על כן, הנכם מתבקשים להושיע מאות אלפי משפחות ממצוקה כספית בלתי מוצדקת באמצעות שינוי חוק ההוצאה לפועל באופן הבא:

 

  • 13.1    יוגדרו "סופר נושים" – נושים אשר ניהלו בתקופה בת 12 חודשים, במישרין או בעקיפין, מאה תיקים או יותר בהוצאה לפועל.
  • 13.2    "סופר נושה" הפותח תיק בהוצאה לפועל יהיה זכאי להחזר לריבית, הפרשי הצמדה, אגרות והוצאות אך ורק באם יראה כי במועד יצירת החיוב של החייב קיבל דו"ח אשראי, כקבוע בחוק נתוני אשראי, אשר לא הכיל נתונים בדבר אי תשלום חובות של החייב.
  • 13.3    לא הוכיח "סופר נושה" את האמור לעיל, יהיה אותו "סופר נושה" זכאי לריבית, הפרשי הצמדה, אגרות והוצאות בשיעור מצטבר וכולל אשר לא יעלה על ריבית הפריים השקלית מוכפלת בשתיים, ואשר תחושב כריבית פשוטה לאורך תקופת החוב וניהול התיק.
  • 13.4    הטלת אגרה גבוהה על ניהול ההליכים בהוצאה לפועל, אשר תשולם במועד הגשת התביעה ותהיה מנותקת מתוצאות התביעה. אגרה כאמור תביא לכך שמדינת ישראל לא תממן על חשבונה שירותי גביה למאתיים גופים גדולים. אגרה גבוהה תביא לכך ש"סופר נושים" ינסו להסדיר את חובות החייבים בהדברות לפני שהם מפעילים את זרועה החזקה של מדינת ישראל. השתת אגרה בשיעור 25% מסכום התביעה, ולא פחות מאלף שקלים לכל תיק לכל תביעה. אגרות כאמור צפויות להביא לצמצום משמעותי בהיקף התביעות בהוצאה לפועל ובמקביל להקטנת מתן האשראי לחסרי יכולת הפירעון.

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 לבונטין 12, ת.ד. 191 תל אביב מיקוד 61001
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: רות כהן, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.