יומן פעילות - שוטף
תנועת אומ"ץ מבקשת לקבל הבהרה אם נעשתה פניה אל משרד מבקר המדינה מצד ב"כ רוה"מ לעכב פרסום דו"ח בעניינו.
01/02/2015

בפנייה של תנועת אומ"ץ אל משרד מבקר המדינה כותב היועץ המשפטי של התנועה עו"ד אבינועם מגן:
1. כעולה מפרסומים בתקשורת, שלא הוכחשו, נעשתה אל משרד מבקר המדינה פניה מצד ב"כ רוה"מ בבקשה לעכב פרסום דו"ח בעניינו, עד לאחר הבחירות.
2. בראש ובראשונה אציין כי לעמדת תנועת אומ"ץ, יש להציג לציבור את פניית רוה"מ.
3. לגופו של עניין, הזכות לדעת במי בוחרים, היא חלק בלתי נפרד מהזכות לבחור ולהיבחר באופן חופשי, שהרי איזה ערך יש לבחירות בעיניים מכוסות שאינן אלא "חתול בשק".
4. לפני כל עסקה, אף של רכישת ק"ג תפוחים בשוק, אנו בודקים היטב את הסחורה. סוחר שלא יאפשר לנו לבדוק את הסחורה לפני הקניה, לא יהיה רק "חשוד" אלא אף יעבור על החוק. לא ניתן לקבל מצב בו הזכות לבדוק את "המוצר" תקום רק לאחר ביצוע הרכישה, בלי אפשרות חזרה ממנה. בעניין חובת הגילוי לצרכן, בעניינים פעוטים מבחירת ראש ממשלה, קבע כב' השופט שפירא: "לדעתי יש לאמץ את הפרשנות הרחבה...הגורסת כי קיימת חובת גילוי רחבה, וכי הטעיה במחדל פירושה הפרת חובת גילוי, זאת בניגוד לעמדת בית המשפט קמא." ברע (י-ם) 567/03 טננהאוז רעיה נ' י.ד. רכב ותחבורה בע"מ אירופה קאר (פורסם בנבו, 09.12.2003) .
5. ואם כך לגבי מוצרי צריכה, קל וחומר כי בשעה שמדובר בבחירות, בלתי הפיכות, הנערכות אחת למספר שנים קיימת חובת גילוי רחבה. הסתרת מידע מהציבור, ופרסומו רק לאחר הבחירות, היא הטעיה רבתי של הציבור, וניסיון מפורש, להעמיד אותו בפני מעשה עשוי ובלתי הפיך, רק משום שהבחירות כבר התסיימו, כשמודבר בראש ממשלה, ולא בק"ג תפוחים כמו בדוגמא דלעיל.
6. נדמה כי עצם דרישה זו, המועלית על ידי ראש ממשלה, מהווה מעשה אסור, תוך ניצול מעמדו לרעה, ומכל מקום יש בה זלזול בציבור וניסיון להטעותו.
7. השופט שפירא עמד על חשיבותה של זכות הציבור לדעת, בזמן אמת כדלקמן: "אכן כפי שמציינים המחברים השאלה מהי מהירות ראויה אינה פשוטה. השופטת א' פרוקצ'יה מתייחסת לכך בבג"צ 1999/07 גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, [פורסם בנבו], בציינה: "מועד סביר הוא מושג שמשמעותו היא יחסית. תכליתו לתחום את חובת הרשות לבצע פעולה במסגרת זמן ראויה, על-פי כלל הנסיבות של הענין, ובהתחשב במכלול השיקולים והאינטרסים הנוגדים הפועלים בגדרו. דרישת 'הזמן הסביר' לביצוע פעולה על ידי רשות ציבורית נגזרת, מצד אחד, מאילוצים מעשיים העשויים להקשות על הרשות בהיערכות לביצוע הפעולה, ומנגד – מעוצמת המשקל והחשיבות הנודעים לביצוע הפעולה במהירות. בין מבחינת אינטרס הכלל, ובין מבחינת אינטרס היחיד. כאשר מדובר בזכויות אדם, או באינטרס ציבורי רב חשיבות, כגון זכות הציבור לחופש מידע ולמימוש החופש לבקר את פעולות הממשל, מקבל מושג 'הזמן הסביר' לביצוע פעולה הוא, לעולם, פרי הנסיבות הייחודיות שהולידו את הצורך בפעולה, ולקביעת גדריו, יש לשקלל את מכלול האינטרסים המתמודדים להשגת נקודת האיזון הראויה". (שם, פסקה 8). ....בסופו של יום, יש למצוא את שביל הזהב, וכאמור במקומותינו, יש לבחון כל מקרה לגופו. שרגא ושחר מביעים זאת בספרם הנ"ל, בציינם: "להשקפתנו, החובה לפעול במהירות הראויה משקפת ניסיון חיים רב: מצד אחד, אין הרשות נדרשת לפעול בחיפזון. חיפזון עשוי לגרום להפעלת הסמכות ללא מחשבה או לאחר תשומת לב מועטה למגוון השיקולים העומדים כבסיס הפעלת הסמכות. בדרך זו לא תגיע הרשות להחלטה המיטבית. מצד שני, הפעלת הסמכות באיחור פירושה, פעמים רבות, 'עינוי' הציבור, או 'עינוי' יחידים, פגיעה באינטרסים שונים ושיבוש מהלכים התלויים בהפעלת הסמכות המינהלית." (שם, 343)". תא (י-ם) 7191/05 בירה בוקסר ישראל בע"מ נ' משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (פורסם בנבו, 14.01.2009)
8. ראוי להבחין בין דחיית ביצוע ביקורת, דחיית הליך משפטי או כל מעשה שיפוטי הנמצא בראשיתו, ובין דו"ח מוגמר. בעוד שניתן למצוא טעם לדחות פעולות מן הסוג הראשון, הרי שאין מקום לדחות פרסומים מן הסוג השני. רוצה לומר: דחיית המשך משפט, שעה שהעובדות שנויות במחלוקת ופרסומם עלול להיות פוגעני, עשויה להיות סבירה, אולם דחיית פרסום פסק דין שכבר נכתב, או דו"ח ביקורת שכתיבתו הסתיימה ואשר כבר אין ספק באשר לתוכנם, איננה מקובלת ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.
9. באשר למועד הראוי לביצוע פעולות שבמסכות רשווית מנהליות קבע כב' השופט שפירא כדלקמן: "אין מחלוקת כי במשפט הציבורי על הרשות מוטלת החובה לבצע את פעולותיה במהירות הראויה, ומשלא נקבע לכך מועד ניתן להחיל את סעיף 11 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981 הקובע: "מקום שלא נקבע זמן הסמכה או חיוב לעשות דבר, בלי קביעת זמן לעשייתו - משמעם שיש סמכות או חובה לעשותו במהירות הראויה ולחזור ולעשותו מזמן לזמן ככל הנדרש לפי הנסיבות"." תא (י-ם) 7191/05 בירה בוקסר ישראל בע"מ נ' משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (פורסם בנבו, 14.01.2009)
10. ויודגש היטב כי כשם שפרסום דו"ח בכוונת מכוון ערב בחירות, מהווה התערבות בלתי ראויה בבחירות, כך גם הימנעות מפרסום דוח בסמוך לסיום כתיבתו, מהווה התערבות פסולה אף יותר.
11. מתגובות שפורסמו בשם משרד מבקר המדינה לא ברור מה היתה תשובת כב' המבקר לפניית רוה"מ, והאם התקבלה החלטה. מכל מקום, תנועת אומ"ץ מבקשת לקבל בדחיפות הבהרה, האם התקבלה החלטה ומה תוכנה, וכן עותק מפניית ב"כ רוה"מ, וזאת על מנת שתנועת אומ"ץ תוכל לכלכל את המשך טיפולה בנושא.
12. אודה על התייחסותכם הדחופה ביותר.

לדף קודם  /  לראש הדף
 
יומן פעילות
שוטף
שנים קודמות
אומ"ץ התחום החברתי
אומ"ץ התחום הרפואי
אומ"ץ תחום השלטון המקומי
פרוייקט חינוכי
אומ"ץ תקשורתי
עתירות
פסקי דין
אירועים וכנסים
השקת הספר "אומץ לב"
המרכז לחקר השחיתות
שלח לחבר הדפס מפת אתר
English שאלות קישורים
office@ometz.org.il פקס 03-5600469 טלפון 03-5605588 דרך בגין 44, תל-אביב, מיקוד 6618360
אפשר להפיץ דף זה באמצעות דואר אלקטרוני, לשמור במחשב האישי, להוריד משרת אינטרנט ולהציגו בפני קהל. כל זאת מבלי לשנות או לפגוע במבנה הדף. על דף זה חלים חוקי זכויות יוצרים. אין לערוך אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שלא למטרות שלשמן נועד.
עורכת האתר: מיכל אדר, דוברת תנועת אומ"ץ.
© כל הזכויות שמורות לתנועת אומ"ץ.